Aktualności

„Wpływ hałasu generowanego przez kluby na jakość życia mieszkańców Warszawy”- prezentacja wyników badań i dyskusja
2014-09-29

„Wpływ hałasu generowanego przez kluby na jakość życia mieszkańców Warszawy”- prezentacja wyników badań i dyskusja

Dnia 17 września w Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, przy ul. Czerniakowskiej 178 A odbyło kolejne wydarzenie zorganizowane przez stowarzyszenie „Koalicja: „Ciszej, proszę!” w ramach projektu „Niech nas usłyszą”, którego Partnerem jest Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce. Celem spotkania pod hasłem „Wpływ hałasu generowanego przez kluby na jakość życia mieszkańców Warszawy” była prezentacja i omówienie wyników przeprowadzonych badań.

Spotkanie było prowadzone przez Panią Alinę Szklaruk, koordynatorkę projektu „Niech nas usłyszą”, członka stowarzyszenia „Koalicja: Ciszej, proszę!”. Wśród uczestników spotkania pojawili się m.in. przedstawiciele służb miejskich, w osobach Pana podinsp. Jerzego Sztuca, Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji, Pana Grzegorza Staniszewskiego, Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej Pana Józefa Stańczaka, Naczelnika 1 OT Warszawa Śródmieście, liczni mieszkańcy oraz Janek Śpiewak ze Stowarzyszenia Miasto jest Nasze. Urzędnicy, Radni, przedstawiciele klubów (z wyjątkiem jednego) najwyraźniej nie są zainteresowani jakością życia mieszkańców, gdyż pomimo zaproszeń nie dotarli na spotkanie.

Prezentacji wyników badań dokonał ich autor, Krzysztof Martyniak, z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przeprowadzona analiza badawcza została przygotowana w oparciu o metody ilościowe i jakościowe.

Analizy ilościowej dokonano na podstawie wypełnionych przez respondentów anonimowych ankiet. Pytania ankietowe, kierowane do mieszkańców Warszawy, odwoływały się do osobistych doświadczeń w zakresie problematyki hałasu, w tym m.in. czy hałas jest uciążliwy, czy dokonywane są zgłoszenia naruszania ciszy nocnej, a jeśli tak to do jakich instytucji oraz jak skutecznie uwolnić się od problemu. Na podstawie analizy wyników ankiet stwierdzono m.in.,że aż 87% respondentów identyfikuje hałas i związane z nimi konsekwencje jako uciążliwość.

Najważniejszymi wnioskami płynących z badania ankietowego jest:
     • brak przekonania mieszkańców co do skuteczności interwencji podejmowanych przez powołane do tego organy  i instytucje państwowe (87% badanych)
     • konieczność współpracy i współdziałania mieszkańców dla osiągnięcia wspólnych celów.

Analizy jakościowej dokonano na podstawie przeprowadzonej serii indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz zogniskowanego wywiadu grupowego, czyli tzw. badania fokusowego. W obu przypadkach Osoby, które brały udział w badaniu zostały rekomendowane przez stowarzyszenie „Koalicja: Ciszej, proszę!”. Wyniki badań potwierdziły dotychczasowe przypuszczenia i powszechnie znane fakty w zakresie problematyki hałasu.

Szczegółowe wnioski z przeprowadzonych badań zostały zawarte w Raporcie (WERSJA PDF DO POBRANIA).

Zaprezentowane przez pana Krzysztofa Martyniaka wnioski stały się punktem wyjścia dla dalszej dyskusji wśród zgromadzonych na spotkaniu Uczestników. Dla mieszkańców wyniki badań nie były zaskoczeniem, a jedynie naukowym potwierdzeniem dotychczasowych doświadczeń. Konstruktywna dyskusja, w której żywo uczestniczyli przedstawiciele Straży Miejskiej i Policji, zakończyła się następującymi rekomendacjami:

1. Należy opracować regulamin korzystania z bulwarów wiślanych

2. Bulwary Wiślane powinny zostać oświetlone i poddane monitoringowi.

3. Należy skoordynować prace Ratusza, jednostek miejskich zawierających umowy dzierżawy z klubami oraz służb porządkowych w zakresie egzekwowania zapisów umów, m.in. .:

     • Klauzul dotyczących zachowania ciszy nocnej

     • Nieużywania mechanicznych urządzeń nagłaśniających

     • Użytkowania powierzchni wskazanych w umowach.

4. Stosować wymogi ochrony środowiska właściwe Obszarowi Natura 2000 (w Warszawie jest to obszar wzdłuż całej Wisły)

5. Wprowadzić regularny pomiar hałasu

6. Jest konieczne egzekwowanie zapisów  art. 156 ust. 1 Prawo Ochrony Środowiska

7. Powinien być prowadzony skuteczniejszy nadzór nad sprzedażą alkoholu osobom nieletnim

8. Powinna zostać zmieniona polityka warunków przyznawania koncesji (ilość, lokalizacja)

W odniesieniu do mieszkańców istnieje potrzeba podniesienia wiedzy:

     • nt ich zgody na sprzedaż alkoholu w budynkach wielorodzinnych

     • prawa chroniącego przed hałasem oraz zachowaniem bezpieczeństwa